مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - نماد: ومعادن

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/11  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکهشرکت فولاد مبارکه7841رضا يزد خواستيرضا يزد خواستي1287677983رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينشرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634عزيز اله عصاريعباس حسني کبوترخاني3051156841عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهانشرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان46753مجتبي کباريمجتبي کباري3932219988عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ 27بهمن عياررضائييونس الستي1581177402عضو هیئت مدیرهموظفدانشجوي دکترا
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشايرموسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير18135عباس کفاش طهرانيعباس کفاش طهراني0032847602نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
يونس الستي