مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت صنعتي آما - نماد: فاما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 درمحل  تهران کيلومتر 1/5 جاده مخصوص کرج بين بيمه دوم و سوم نبش ايستگاه مترو بيمه (کارخانه نوآوري آزادي) پلاک 31   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد سرور313112783.48 %
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن469117855.21 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران11958571513.29 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير13363390514.85 %
ساير سهامداران42408000047.12 %
جمع75552268383.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر عليزاده راد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد باغستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اللهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين عليزاده راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد سرور2556اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مهندسي و خدماتي پرسپوليس1010069212اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تدبير 1010190766اصلیمحسن کوزه گران0075707241عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران1010068677اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سان رايز کيش1086152866اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷۹,۱۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۳,۹۵۶
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰۲,۴۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۶,۴۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۵,۶۲۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۸,۹۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۳۶,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶۶,۶۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمودگان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد سرورحقوقیسهامی خاص2556اصلی
شرکت مهندسي و خدماتي پرسپوليسحقوقیسهامی خاص1010069212اصلی
شرکت سرمايه گذاري تدبير حقوقیسهامی خاص1010190766اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام1010068677اصلی
شاهرخ عليزاده رادحقیقی0440082501اصلی
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکنحقوقیسهامی خاص10320307426علی‌البدل
شيرين سعادت لاجورديحقیقی0452116864علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,888,888 22,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 36 42 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد خاصي مطرح نگرديد.