مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت - نماد: وتجارت

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1397/12/23
کد: DPM-IOP-97A-149
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بانک تجارت  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   45,700,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   178,226,127,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 178,226,127,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 178,226,127,000,000  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و خروج از شموليت مادۀ 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در راستاي معافيت مالياتي مقرر در بند ((ز)) تبصرة 10 از ماده واحدة قانون بودجة سال 1397 کل کشور

شايان ذکر است در صورت رفع ابهام در ميزان ذخاير برآوردي گزارش کارشناسان رسمي دادگستري با ميزان ذخاير درج شده در پروانة بهره‌برداري فعلي شرکت صنايع معدني و توليدي مهر اصل (سهامي خاص)، مجوز يادشده به تناسب افزايش مي‌يابد.

خاطر نشان مي‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد