مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نماد: بورس(بورس تهران)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/06/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صباتأمينسرمايه گذاري صباتأمين10101908370محمدرضا صادقي مقدممحمدعلي ميرزاکوچک شيرازي0062804553عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
سرمايه گذاري توسعه مليسرمايه گذاري توسعه ملي10102501905سيدمهدي سديديامير تقي خان تجريشي0452639182رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت اجرايي
بانک آيندهبانک آينده10320894878محمدرضا محسنيمحمدرضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت صنعتي
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانکانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران10103545580فاقد نمایندهحسين بوستاني2295375797عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
گروه سرمايه گذاري تدبيرگروه سرمايه گذاري تدبير10101907666فاقد نمایندهمهدي اميري1753549701عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
سرمايه گذاري اهدافسرمايه گذاري اهداف10103808813فاقد نمایندهجواد عشقي نژاد1284847020نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهصندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570فاقد نمایندهسيدمهدي سديدي0321622014عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مديريت اجرايي