مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/08/30 شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/12/24 درمحل  کارخانه قند شرکت کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/08/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رزمندگان خراسان24135032.3 %
شرکت کشاورزي برکت جوين91729188.74 %
شرکت کشت و صنعت جوين2535217824.14 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)5335271150.81 %
جمع9029131085.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسينعلي يوسفعلي زاده طرقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا نبوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خندان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين95سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشاورزي برکت جوين78سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد معدن چي1062702808اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
علي مهدوي پور0870311743اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
محمد ناصر نصري5228074759اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۴۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۶۹
تعدیلات سنواتی
۶,۶۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۲۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱,۰۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵
سرمایه
۱۰۵,۰۰۰
دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت کشت و صنعت جوينحقوقیسهامی عام95اصلی
شرکت کشاورزي برکت جوينحقوقیسهامی خاص78اصلی
محمد معدن چيحقیقی1062702808اصلی
علي مهدوي پورحقیقی0870311743اصلی
محمد ناصر نصريحقیقی5228074759اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 2,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد