مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گلوکوزان - نماد: غگل
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/31 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 76,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 94,000 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 30,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/04/19 لغایت تاریخ 1396/06/16  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
134-828-4446092-1اقتصاد نوينبلوار کشاورز
 
امضا کنندگان: [ Ladan Faramarzinia [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد