مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پالايش نفت تهران - نماد: شتران

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/09 در استان تهران ،شهر ري به آدرس تهران-شهرري-جاده قديم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگويان-شرکت پالايش نفت تهران-ساختمان شهيد بهشتي - طبقه دوم- تالار شهيد آويني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده طبق ماده 99 قانون تجارت منوط به داشتن برگه حضور مي باشد.لذا سهامداران حقيقي با در دست داشتن کارت ملي ،شناسنامه و در صورت وجود وکيل وکالتنامه معتبر و همچنين سهامداران حقوقي با ارائه کارت ملي و معرفي نامه (درج شناسه ملي و شماره و تاريخ ثبت شخصيت حقوقي و شماره ملي نماينده خود در معرفي نامه الزامي مي باشد) مي توانند در تاريخ 1399/07/08 از ساعت 9 لغايت 15 به محل شرکت واقع در جاده قديم قم ،نرسيده به باقرشهر ،بلوار شهيد تند گويان ،شرکت پالايش نفت تهران ،ساختمان شهيد بهشتي ،امور سهام مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند.در روز برگزاري مجمع به علت محدوديت هاي کرونايي به هيچ وجه کارت ورود به جلسه صادر نمي گردد.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت پالايش نفت تهران (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد