icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659151
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۳۲,۵۵۲ ۸۰,۱۵۶ (۵۹) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۶۷۹,۴۹۷ ۳,۶۰۶,۳۹۲ (۸۱)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۲۱,۶۰۰ ۲۱,۶۰۰ ۰ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲۳,۴۵۰ ۱۹۴,۳۰۴ (۸۸)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۳,۰۶۵,۱۶۳ ۳,۶۲۳,۹۷۹ (۱۵) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۱۱,۸۲۰ ۴۹۷,۵۰۱ (۷۸) ذخیره مالیات بر درآمد ۶۳,۰۸۹ ۴۵,۸۶۳ ۳۸
موجودی مواد و کالا ۲۵۳,۶۹۶ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۱,۴۹۷,۳۵۰ ۱,۳۶۸,۹۴۵ ۹
پیش پرداختها ۴۰۷,۷۱۷ ۲,۰۰۶ ۲۰,۲۲۵ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۹,۲۴۸ ۲۹,۱۴۵ ۰
جمع داراییهای جاری ۳,۸۹۲,۵۴۸ ۴,۲۲۵,۲۴۲ (۸) جمع بدهیهای جاری ۲,۲۹۲,۶۳۴ ۵,۲۴۴,۶۴۹ (۵۶)
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۹۰ ۷۹۰ (۸۹) حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۶۶۲,۵۸۱ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۱۸۱,۱۱۳ ۴۴۹,۵۵۲ (۶۰) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۱,۳۴۰ ۴,۰۱۴ (۶۷) ذخیره مزایای پایان خدمت ۲۴,۸۹۸ ۱۹,۸۳۹ ۲۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۲۱۸,۸۷۴ ۱,۸۳۱,۸۵۴ (۸۸) جمع بدهیهای غیر جاری ۶۸۷,۴۷۹ ۱۹,۸۳۹ ۳,۳۶۵
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۹۸۰,۱۱۳ ۵,۲۶۴,۴۸۸ (۴۳)
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۱۳,۸۵۲ ۱۴۶,۹۶۴ ۴۶
جمع داراییهای غیر جاری ۴۰۱,۴۱۷ ۲,۲۸۶,۲۱۰ (۸۲) جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۳۱۳,۸۵۲ ۱,۲۴۶,۹۶۴ ۵
جمع داراییها ۴,۲۹۳,۹۶۵ ۶,۵۱۱,۴۵۲ (۳۴) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۴,۲۹۳,۹۶۵ ۶,۵۱۱,۴۵۲ (۳۴)