icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل
سرمایه ثبت شده:
28,000
نماد:
شپلي2
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل

1. 1- صورت هاي مالي موسسه فرهنگي، ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران ، شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 تا 24 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري ، با هيئت مديره موسسه مورد بررسي است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس واحد مورد رسيدگي، موارد عدم رعايت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سرمايه گزارش کند.

4. 4- همانگونه که در يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي منعکس گرديده، به استناد برگ هاي تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد دوره هاي مالي منتهي به 30 آذر ماه1392 و 30 آذر ماه 1393 ، جمعا به مبلغ 2.159 ميليون ريال تعيين و به شرکت ابلاغ شده که از اين بابت ذخيره مورد نياز در صورت هاي مالي پيوست انعکاس يافته است. به علاوه ماليات عملکرد سال مالي منتهي به30 آذر ماه 1394 و سال مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه و از اين بابت ذخيره لازم در حساب هاي واحد مورد رسيدگي ثبت شده است. اشاره به اين مطلب ضرورت دارد که در حدود بررسي هاي به عمل آمده ، شواهدي مبني بر بررسي وضعيت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، توسط مقامات مالياتي در سوابق واحد مورد رسيدگي مشاهده نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، به نظر اين موسسه احتساب ذخائر ديگري از اين بابت ضروري بوده، لکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به بررسي هاي آتي مقامات مالياتي و اظهار نظر قطعي آنان خواهد بود.

5. 5- به نظر اين موسسه، باستثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي موسسه فرهنگي، ورزشي فردوس شرکت پلي اکريل ايران در تايخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. 6- به شرح يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي، بدليل تاخير در وصول مطالبات ، نسبت به تسويه ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه کارکنان در مهلت هاي مقرر اقدام نشده، در اين رابطه با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده، سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي جهت توقيف اموال موسسه اقدام نموده، از طرفي وضعيت حق بيمه هاي پرداختني موسسه نيز تا تاريخ اين گزارش توسط مسئولين سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. 7- با توجه به يادداشت هاي توضيحي 8 و10 صورت هاي مالي ،دارايي نگهداري شده براي فروش و دارايي هاي ثابت مشهود (به استثناي وسائط نقليه )، از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8- با توجه به يادداشت هاي توضيحي5 و17 صورت هاي مالي، کاهش درآمدهاي عملياتي واحد مورد رسيدگي عمدتا ناشي از کاهش معاملات با شرکت پلي اکريل ايران بوده که به تبع آن موسسه با مشکلات مالي قابل توجهي مواجه شده است. وضعيت مزبور نشان دهنده ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي واحد مورد بررسي به ادامه فعاليت آن ترديدي عمده ايجاد کند. بنابراين ممکن است موسسه قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد . با توجه به مراتب فوق تداوم فعاليت واحد مورد رسيدگي منوط به تحقق مفروضات مطرح شده توسط هيات مديره به شرح يادداشت توضيحي 2-9 صورت هاي مالي خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
9. 9- مستندات مربوط به پرداخت ماليات هاي تکليفي کسر شده از صورت وضعيت هاي موسسه ( يادداشت توضيحي7 صورت هاي مالي) ، جمعا به مبلغ 2,705 ميليون ريال (شامل مبلغ 2,042 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي )، عمدتا مربوط به شرکت پلي اکريل ايران مي باشد، تا تاريخ اين گزارش جمع آوري و در سوابق واحد مورد رسيدگي نگهداري نگرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. 10- صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394واحد مورد رسيدگي توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 5 اسفند ماه 1394 صادره توسط حسابرس مزبور نسبت به صورت هاي مالي مورد بحث نظر "مقبول" ارائه شده است.
11. 11- همانگونه که در يادداشت توضيحي 5 صورت هاي مالي منعکس گرديده، مانده مطالبات موسسه از شرکت هاي گروه در پايان سال به مبلغ 39,029 ميليون ريال بوده که حدود 53 درصد از مجموع دارايي هاي جاري موسسه را تشکيل مي دهد. با توجه به اهميت مبلغ مورد اشاره و نامتناسب بودن وضعيت مطالبات اخيرالذکر با شرايط عادي فعاليت موسسه، اتخاذ تدابير لازم به منظور وصول مطالبات و تامين نقدينگي لازم به منظور تدادم فعاليت واحد مورد رسيدگي، ضروريست.

12. 12- در رعايت مفاد ماده 25 اساسنامه، گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي موسسه فرهنگي، ورزشي فردوس پلي اکريل ايران که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. توضيح اين که اقدامات اوليه در جهت استقرار واحد مبارزه با پولشويي در موسسه بعمل آمده است. با توجه به اقدامات درجريان، استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز به منظور پاسخگويي به مراجع ذيربط و رعايت الزامات مقرر در قانون مزبور به طور کامل، الزامي است.

25دی1395
موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه کوشا منش Asadolah Nikouei [Sign]8008631396/03/02 16:04:15
مدير موسسه کوشا منش Mehdi Birjandi [Sign]8001441396/03/02 16:35:54