مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند در جلسه هيات مديره مقرر گرديد در خصوص تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي-زمين و انجام مراحل کاري اقدام گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.