مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم - نماد: سيستم(همکاران)
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/03  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/03 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 950,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 250000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد