شرکت: {{ctrl.headerInfo.CompanyName}} سرمایه ثبت شده: {{ctrl.headerInfo.ListedCapital}}
نماد: {{ctrl.headerInfo.CompanySymbol}} سرمایه ثبت نشده: {{ctrl.headerInfo.UnAuthorizedCapital}}
کد صنعت (ISIC): {{ctrl.headerInfo.ISIC}} شماره پیگیری: {{ctrl.headerInfo.TracingNo}}
سال مالی منتهی به: {{ctrl.headerInfo.PeriodEndToDate}} وضعیت ناشر: {{ctrl.headerInfo.CompanyState}}
{{ctrl.responseMessage}}

دلایل اصلاح:گزارش بارگزاري شده و مستندات مغايرباگزارش ارسالي کدال بوده ( تاريخ ارسال گزارش 1400/04/30 بوده در حاليکه تاريخ افزوده شدن در کدال 1399/03/13 بوده) لذا مجددا گزارش ارسالي اوليه و مستندات بارگزاري شد
عنوان موضوع افشاء: {{ctrl.formTypesDataSource[0].Title}}