مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين - نماد: خعمرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/07 در استان اصفهان ،شهر نائين به آدرس مرکز اصلي شرکت واقع در شهرستان نائين ، کيلومتر 2 جاده نائين به اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از تاريخ 1399/04/03 در ساعات اداري (8الي 16) با مراجعه به محل برگزاري مجمع

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد