مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-086 مورخ 1399/06/05، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/18 درمحل تهران - شهرک قدس - خيابان ايران زمين- پلاک 2235 - مجتمع فرهنگي بيمه ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پوريا ارپناهي552070 %
محمد منوچهري اردستاني1124760 %
مهدي ياري36237110.11 %
مهدي کرک آبادي94000000.28 %
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم1263248893.83 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)2246627326.81 %
شرکت بيمه ايران معين (سهامي خاص)2395500007.26 %
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)42086443812.75 %
شرکت بيمه آسيا (سهامي عام)49499998815 %
شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص)49855171915.11 %
جمع201814516061.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رسول تاجدا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  راشد عبادي کزج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد شهاب الدين طباطبايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضوان بابو  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 510,000 90,000 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات: