مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بنيان ديزل - نماد: تديزل
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/07 درمحل استان آذربايجانشرقي - جاده تبريز آذرشهر- کيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کد پستي 535715371 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد