مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت داروسازي زهراوي - نماد: دزهراوي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/03/20 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامينشرکت سرمايه گذاري داروئي تامين4849451926آقاي فرهاد غفوريان خوجينآقاي فرهاد غفوريان خوجين1639292357رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
شرکت لابراتوارهاي رازکشرکت لابراتوارهاي رازک4869451926آقاي دکتر محمد رضا سياهي شادبادآقاي دکتر محمد رضا سياهي شادباد3254125632نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري داروسازي
شرکت داروپخششرکت داروپخش4879451926آقاي مهندس حسين اسلاميآقاي مهندس حسين اسلامي1463563787مدیر عاملموظففوق ليسانس مديريت
شرکت داروسازي حکيمشرکت داروسازي حکيم4899451926سعيد خشوعيسعيد خشوعي0043358748عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
شرکت داروسازي ابوريحان شرکت داروسازي ابوريحان 9761غلام حسن قهرماني اقدمدکتر فرهاد کيافر0062322052عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي داروسازي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
آقاي مهندس حسين اسلامي