مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت توليد نيروي جنوب غرب صبا - نماد: بصبا
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1397/05/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر
توضیحات: ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد