icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
سهامي ذوب آهن اصفهان
سرمایه ثبت شده:
61,503,539
نماد:
ذوب
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271007
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/07/30
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به اين که مقادير فروش صادراتي در مهر ماه ۱۳۹۹ در گزارش اصلي ثبت نگرديده است اصلاحيه جهت وارد کردن مقادير فروش صادراتي در مهر ماه ۱۳۹۹ مي باشد.