مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان کردستان - نماد: سکرد
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/17  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 648,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 552000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1396/04/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Valiollah Akhlaghifard [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد