مشخصات
امضا کنندگان: [ Masoud Babaei [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور - نماد: کنور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/31 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي سالن تلاش به آدرس تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهار راه شهيدچمران (پارک وي)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)50000 %
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)50000 %
شرکت توليدموادآهن کردستان(سهامي خاص)122090 %
شرکت سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي78847050/27 %
ساير سهامداران206099900/7 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (سهامي خاص)571029481/94 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)909982833/1 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)263112426189/6 %
جمع280774239695/62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد گلشني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محسن يزداني راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)119869اصلیمحسن يزداني راد2991531290عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت اجرايي
شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي (سهامي عام)5439اصلیسيد امين مرعشي4722424578نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس الهيات ومعارف اسلامي
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)2915اصلیاحد ايرواني تبريزي پور0049314637رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)55825اصلیامير دانائي0036247146عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)305404اصلیمحمد کلانتري0071713980عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۶,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۷,۷۸۵
تعدیلات سنواتی
(۱۷۰,۰۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴۷,۶۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۲,۵۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰۵,۱۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۳۱,۱۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۶,۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۰۴,۸۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۵,۵۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۹۹,۲۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۲,۹۳۶,۴۲۲
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)حقوقی119869اصلی
شرکت کارخانجات توليدي شهيد قندي (سهامي عام)حقوقی5439اصلی
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامي خاص)حقوقی2915اصلی
شرکت بازرگاني معادن وصنايع معدني ايران(سهامي خاص)حقوقی55825اصلی
شرکت توليد مواد آهن کردستان(سهامي خاص)حقوقی305404اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.