مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه اتکايي ايرانيان - نماد: اتکاي(اتکايي)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/28  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سيدمحمد آسودهءخلجانيسيدمحمد آسودهءخلجاني1381468500فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
محمد ميهن يارمحمد ميهن يار0939342782فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
حجت پوستين چيحجت پوستين چي0039137041فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
رسول سعديرسول سعدي1377239578فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
روح اله رهنمافلاورجانيروح اله رهنمافلاورجاني0384685366فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيدمحمد آسودهءخلجاني