مشخصات
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس
موضوع: تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/08/06 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 675,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال  ، تعداد 203,776,957 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 21,223,043 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/02/12 لغایت تاریخ 1397/03/10  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0211092901005صادرات ايرانرضا شهر مشهد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد