لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان  نماد: غشهداب  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 750,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 2 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/02/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در فرابورس ايران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 2 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده (تعديلي) شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي"، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده (تعديلي) مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است.
2گزارش حاضر به دليل تعديل سود پايه هر سهم از 253 به 323 ريال تهيه شده است.
3صورت سود وزيان پيش بيني شده (تعديلي) ، صرفا مربوط به شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) بوده ودربرگيرنده صورت سود وزيان پيش بيني شده تلفيقي وساير اطلاعات مالي در رابطه با شرکت فرعي مشمول تلفيق براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 (به استثناي انعکاس سود پيش بيني شده شرکت فرعي به مبلغ 5/32 ميليارد ريال به شرح يادداشت 9) نمي باشد.
4براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده (تعديلي) فراهم نمي کند. به علاوه، به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 بالا، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استاندارد هاي حسابداري ارائه شده است.
5نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. در اين رابطه نظر استفاده کنندگان به اين مطلب جلب مي شود که به شرح يادداشت 2-5-3 پيوست، عمده تغييرات سودپيش بيني شده ناشي از تحصيل سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام) و افزايش خريد گوجه فرنگي از شرکت اخشان اخلمد مي باشد که تاثيري بر عملکرد واقعي دو ماهه سال 1396 نداشته است .
تاریخ گزارش : 24مرداد1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي رازدار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه رازدار "Mahmoud Langari [Sign] "8006841396/06/01 14:14:45
مدير موسسه رازدار Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign]8004881396/06/01 14:23:59