مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت ليزينگ ايران و شرق - نماد: ولشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/24 درمحل  تهران - خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران10360 %
شرکت ايران و شرق60000 %
شرکت توليدات و صادرات ريشمک 60000 %
شرکت کشاورزي مدبر کشت توس 60000 %
شرکت سرمايه گذاري پويا60000 %
صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا77327801.29 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 300382922100.13 %
جمع30814073851.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد تقي صافدل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا پورباقريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري پويا10102588528اصلیحامد تاجمير رياحي 1293064467عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ايران و شرق 10100205339اصلیحميد خاني جوي آباد0452450187عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري تدبير 10101907666اصلیعليرضا پور باقريان0062055046عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت مدبر کشت توس10380304009اصلیمحمد تقي صافدل2002798656رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت توليد و صادرات ريشمک 10530010540اصلیمحمد رحيم احمدوند3961180776نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵۰,۳۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۲,۹۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۸,۳۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۵,۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳,۶۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 2,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد. مورد ندارد.