مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/05/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزادآقاي محمد آزاد4431983491فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي محمد حسين ديده ورآقاي محمد حسين ديده ور0558903002فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
محمد صادق چيت سازمحمد صادق چيت ساز1755641125فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جعفر کريمي جرنيانيجعفر کريمي جرنياني0042298784فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين فولاد رامين ايرانيانتامين فولاد رامين ايرانيان314548رامين ديده وررامين ديده ور0068853009عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تامين خدمات ساويس ماياتامين خدمات ساويس مايا1400767369فاقد نمایندهمحمد سپاهي0075781840عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع فولاد اليگودرزمجتمع فولاد اليگودرز156362فاقد نمایندهکاظم فلاحتيان1281651435نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف