مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صبا تامين - نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر سرپرست

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/06/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/06/27 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعيسرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869محمدعلي ميرزاکوچک شيرازيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف-
سرمايه گذاري صدر تامينسرمايه گذاري صدر تامين10101924696مهدي صادقي شاهدانيمهدي صادقي شاهداني1284599396عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري علوم اقتصادي
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695ابراهيم صادقيابراهيم صادقي5149546135عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد مديريت دولتي
سرمايه گذاري داروئي تامينسرمايه گذاري داروئي تامين10102543204جلال بهارستانجلال بهارستان3341030492رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
سرمايه گذاري سيمان تأمينسرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066علي مهدوي پارساعلي مهدوي پارسا0919961207نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري مالي


مشخصات سرپرست:
نام سرپرست کد ملی مدرک تحصیلی
علي مهدوي پارسا