مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1395/11/07 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/11/28 درمحل کاشان- خيابان 22 بهمن - روبروي سازمان تامين اجتماعي - انتهاي کوچه شهيد عرفاتي - دفتر شرکت کشت و صنعت آبشيرين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Ehsan Dorostkar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد