مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Ebrahimpour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1394/07/07  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/11/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 1010115443عليرضا ابراهيم پورعليرضا ابراهيم پور0051206250عضو هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت و برنامه ريزي
شرکت سرمايه گذاري کيا مهستانشرکت سرمايه گذاري کيا مهستان269491فاقد نمایندهحميد رضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس مديريت اجرايي
سرمايه گذاري انديشه محورانسرمايه گذاري انديشه محوران1046006412فاقد نمایندهرضا کوثري0049566482عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت آموزش عالي
سرمايه گذاري صدر تامينسرمايه گذاري صدر تامين1010192469فاقد نمایندهبهروز خالق ويردي0037327984رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
توسعه کسب و کار سباتوسعه کسب و کار سبا1010139032فاقد نمایندهمهدي سامري0050702580نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت استراتژيک


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
عليرضا ابراهيم پور