icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايران
سرمایه ثبت شده:
600,000
نماد:
وليز
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659101
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۲,۶۶۳ ۹,۶۸۷ ۱۳۴ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۴۹,۴۵۵ ۵۷,۱۷۷ (۱۴)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۶,۲۴۳ ۲۳,۹۵۹ (۷۴) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۰ ۰ --
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۲,۰۷۲,۷۳۰ ۲,۰۶۹,۰۲۲ ۰ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۳۵۵,۹۹۶ ۳۹۸,۰۷۷ (۱۱) ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۲۴۸,۳۲۳ ۲۴۸,۳۲۳ ۰ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۴۸۷,۵۵۴ ۴۱۱,۲۲۰ ۱۹
پیش پرداختها ۰ ۰ -- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۳۸,۷۱۱ ۲۳۸,۹۴۵ ۰
جمع داراییهای جاری ۲,۷۰۵,۹۵۵ ۲,۷۴۹,۰۶۸ (۲) جمع بدهیهای جاری ۷۷۵,۷۲۰ ۷۰۷,۳۴۲ ۱۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۹۳۱ ۹۳۱ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۴,۵۰۲ ۴,۷۲۵ (۵) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۱,۹۰۸,۶۶۸ ۱,۹۰۸,۶۶۸ ۰
داراییهای نامشهود ۲۶۳ ۲۶۳ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۹,۸۰۰ ۸,۴۰۵ ۱۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۵۱۲,۱۸۴ ۳۹۹,۸۸۲ ۲۸ جمع بدهیهای غیر جاری ۱,۹۱۸,۴۶۸ ۱,۹۱۷,۰۷۳ ۰
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۶۹۴,۱۸۸ ۲,۶۲۴,۴۱۵ ۳
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵۷,۱۹۲ ۵۷,۱۹۲ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۱۲۷,۵۴۵) (۱۲۶,۷۳۸) ۱
جمع داراییهای غیر جاری ۵۱۷,۸۸۰ ۴۰۵,۸۰۱ ۲۸ جمع حقوق صاحبان سهام ۵۲۹,۶۴۷ ۵۳۰,۴۵۴ ۰
جمع داراییها ۳,۲۲۳,۸۳۵ ۳,۱۵۴,۸۶۹ ۲ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۲۲۳,۸۳۵ ۳,۱۵۴,۸۶۹ ۲