مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران - نماد: ختراک

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-124 مورخ 1400/07/14  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/05  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 913,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,826,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 913000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/08/29 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد