مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17 درمحل تهران ، خيابان طالقاني ، روبروي بنياد شهيد ، ساختمان مديريت امور اعتباري بانک تجارت سالن همايش هاي غدير برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Seyed Mohammad Abbaszadegan [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد