مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/13  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/07/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 226465فاقد نمایندهآرش فرهادي2292884471رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت توان گستران عايق شرکت توان گستران عايق 588علي منزويعلي منزوي0452713935عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت کيمياگر سديد پارسي شرکت کيمياگر سديد پارسي 470244فاقد نمایندهمليکا ميرزايي قمي2063129487نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيانشرکت آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10320422879فاقد نمایندهاسمعيل ملکي4899201567عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت راز داده پرداز قرنشرکت راز داده پرداز قرن14006297589فاقد نمایندهراحله احمدي1239907648عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
علي منزوي