مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي نوري - نماد: نوري

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/04/02 درمحل  تهزان-ميدان هفتم تير-ابتداي خيابان کريمخان زند-ساختمان شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس - طبقه 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10000 %
شرکت پتروشيمي بندر امام10000 %
شرکت پتروشيمي مبين10000 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري48375000016.13 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين51000000017 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس229649700076.55 %
جمع3290250000109.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حکيم کرمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد محبي فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  تقي صانعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس89243اصلیتقي صانعي1229672222نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 214880اصلیسپهدار انصاري نيک5999638593عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
شرکت پتروشيمي بندرامام6301اصلیمحمد حيدري1091662991عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي شيمي
شرکت پتروشيمي مبين837اصلیحکيم کرمي3871308412رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي89247اصلیسيد فرهنگ حسيني0081899408عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۳۳۸,۹۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۴۳۱,۸۴۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹,۴۳۱,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۵۳۱,۸۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۸۷۰,۷۶۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰,۸۷۰,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳,۳۷۰,۷۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۵۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.