مشخصات
امضا کنندگان: [AHMAD REZA BAGHERI]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت کاشي صدف سرام استقلال آباده - نماد: کصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/04/28 درمحل  استان فارس- شهرستان آباده- خيابان امام خميني(ره) – کوچه حضرت ابوالفضل (ع) - هيئت حضرت ابوالفضل (ع) پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2354721219.62 %
شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده3893975932.45 %
جمع6248697152.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلي پورپاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد منصوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عسکريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
تهيه توليد خاک نسوز استقلال آباده1053009361سهامی عاماصلیحيدر تصديقي2411405693رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
داريوش نادري2410841902اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم
تيمور شيرازي2410512100اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
احمد رضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس معدن
مجيد صداقت کيش1289731683اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۰
--
بهای تمام شده فروش
۰
--
سود (زیان) ناخالص
۰
--
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۴,۴۳۲)
--
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۰
--
جمع هزینه ها
(۴,۴۳۲)
--
سود (زیان) عملیاتی
(۴,۴۳۲)
--
هزینه های مالی
۰
--
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۲۸
--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۵۰۴)
--
مالیات بر درآمد
۰
--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۳,۵۰۴)
--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
--
سود (زیان) خالص
(۳,۵۰۴)
--
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
(۳۷)
--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
(۲۹)
--
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
(۲۹)
--
سرمایه
۱۲۰,۰۰۰
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۵۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷,۰۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۳۷)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲,۷۵۹
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۲,۷۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايساتيس محاسب کوير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کيهان ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 700,000 0   به ازای هر جلسه  
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع با پرداخت حق الجلسات هيئت مديره موافقت ننمود. مجمع با پرداخت پاداش اعضاي هيئت مديره موافقت ننمود. با توجه به اينکه در سال مالي منتهي به 1394/12/29 سودي به شرکت تعلق نگرفته است، سود قابل تقسيم نمي‏باشد.