مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي خارگ - نماد: شخارک

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/10/07  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينشرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين214880فاقد نمایندههادي سطوتي پيرايش4011702420عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا اقتصاد
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا(سهامي خاص)شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا(سهامي خاص)502932فاقد نمایندهمحسن حقيقي1757136827عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي صنايع
شرکت تلاش گستران آينده(سهامي خاص)شرکت تلاش گستران آينده(سهامي خاص)14005432069حسين قضاويحسين قضاوي1291358651عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت استراژيک
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامي خاص)شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون(سهامي خاص)14004678984غلامرضا اميرشقاقيغلامرضا اميرشقاقي1540659100نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي شيمي
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامي خاص)شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان(سهامي خاص)14004772590نصرت رحيمينصرت رحيمي0491104189رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
غلامرضا اميرشقاقي