مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت داروسازي سبحان انکولوژي - نماد: دسانکو
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-110 مورخ 1398/11/20و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/02/02 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 861,000 میلیون ریال به‌مبلغ 961,000 میلیون ریال  ، تعداد 97,275,076 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 2,724,924 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/07/21 لغایت تاریخ 1399/08/05  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0104901011007ديوزراء