مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع باشد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد