مشخصات
امضا کنندگان: [ Hamed Mansouri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت آسان پرداخت پرشين - نماد: آپ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 درمحل تهران، فرودگاه مهراباد، خيابان بسيج(بطرف ترمينل 4 و 6)، مجموعه رفاهي و فرهنگي گمرک ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران185105911.85 %
موسسه صندوق رفاه و تامن آتيه18028251618.03 %
گسترش فناوري هاي نوين18067251618.07 %
حامد منصوري26696844826.7 %
مهدي شهيدي27248345227.25 %
جمع91891752391.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي شهيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي گوگاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد منصوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد جهانشاهلو  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص تغيير آدرس قانوني شرکت