مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه ، خيابان شهيد عليرضا ناهيدي (جشنواره ) پلاک 9   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 21000.01 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي ملي ايران 19637239.82 %
موسسه خيريه عاطفه 236970411.85 %
جمع433552721.68 %