icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آهنگري تراکتور سازي ايران
سرمایه ثبت شده:
1,461,298
نماد:
خاهن
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
343012
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آهنگري تراکتور سازي ايران

1. 1-صورت هاي مالي شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران ( سهامي عام) شامل ترازنامه به تـــاريـخ 30 اسفند ماه 1395 وصورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان ، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-براساس پاسخ تاييديه دريافتي ، شرکت ساپکو مانده بدهي خود را مبلغ 72 ميليارد ريال کمتر از مانده طبق دفاتر اين شرکت اعلام نموده ، همچنين پاسخ تاييديه هاي درخواستي جهت مبلغ 132/1ميليارد ريال از سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و نيزتاييديه هاي درخواستي از بانک هاي صادرات شعبه شهاب خودرو ، تجارت شعبه سپهبد قرني ، سپه شعبه سنايي ، ايران و اروپا و ملت شعبه آنکارا تا اين تاريخ دريافت نگرديده و اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي ، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق الذکر و دريافت تاييديه هاي واصل نشده مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند .

5. 5-به نظر اين سازمان ، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت آهنگري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) درتاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هـاي با اهميت ، طبق استانداردهـاي حسابـداري ، بنحـو مطلوب نشان مي دهد .

6. 6-براساس مندرجات يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي حدود 5/96 درصد از کل فروشهاي سال ، به شرکت ساپکو صورت پذيرفته است .
7. 7-طبق مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 2-1-4 ، حسابهاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 30/3ميليارد ريال مانده بدهي شرکتها بابت تعديل نرخ قطعات فروخته شده در سنوات قبل مي باشد که نتيجه اقدامات قضايي صورت پذيرفته توسط شرکت ، تا اين تاريخ مشخص نشده است . اظهار نظراين سازمان دراثرمفادبندهاي 6و7فوق مشروط نشده است.

8. 8-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29/4/1395 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 7 ، 9 و 13 اين گزارش به صورت کامل به نتيجه نرسيده است .
9. 9-الزامات قانوني در خصوص پرداخت مالياتهاي تکليفي مکسوره از حقوق و مزاياي کارکنان و نيز ماليات و عوارض ارزش افزوده ، ظرف مهلت مقرر در مواردي ، رعايت نشده است .
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مـالي مـورد گـزارش انجـام شده و تـوسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است.
11. 11-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظراين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشـده است .
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نـامـه هـا و دستورالعمـل هـاي اجـرايـي مرتبط ، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، باستثناي برخي مواد آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مزبور در رابطه با ثبت اطلاعات مشتريان و فروشندگان در قراردادها و فاکتورهاي فروش ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .
13. 13-مفـاد بندهـاي 3 و 6 الـي 8 مـاده 7 ، مـاده 10 و تبصـره مـاده 13 دستـورالعمـل اجـرايـي افشاي اطـلاعــات شـرکتهـاي پـذيـرفتـه شـده نـزد سازمـان بـورس و اوراق بهـادار در خصوص تهيـه و افشـاي اطـلاعـات مـربـوط بـه پيش بيني عملکـرد سـالانـه بـر اسـاس عملکـرد واقعـي 6 ماهه ، صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده ، پيش بيني عملکرد سالانه حسابرسي شده سال مالي 1396 ، پيش بيني عملکرد حسابرسي شده در شرايط تغيير با اهميت و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مـرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پـس از تشکيـل ، در مـواعـد مقـرر رعـايـت نشـده اسـت . مضـافـا عليـرغـم بنـد 7 الـزامـات کنترلهـاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فاقد کميته حسابرسي مي باشد .

11تیر1396
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Alireza Hashemzadeh [Sign] 1396/04/18 18:20:02
مدير ارشد سازمان حسابرسي Ahmad Jeyranzadeh [Sign] 1396/04/18 19:37:52
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mirmajid Vakilzadian [Sign] 1396/04/19 12:50:26