مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور - نماد: وهور
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تصويب افزايش سرمايه توسط سهامدار عمده به استحضار می رساند به پيوست مصوبه هيات مديره و ابلاغيه صدور مجوز سهامدار عمده (شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد) و مصوبه هيات مديره شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور در خصوص افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاريها جهت اطلاع ايفاد مي گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.