مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت داروسازي امين - نماد: دامين

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/08  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/07/16 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت پارس داروشرکت پارس دارو7546آقاي کيوان مرآتي آقاي کيوان مرآتي 0490351956عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت اعلا نيروشرکت اعلا نيرو0آقاي محمد مهدي حقوقيآقاي محمد مهدي حقوقي1199125636نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري توسعه کوثرامينشرکت سرمايه گذاري توسعه کوثرامين381116آقاي اميرحسين جمشيديآقاي اميرحسين جمشيدي0790389282عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت توليد ايستگاهي نيرو واحد(سهام خاص)شرکت داروسازي کوثر249346آقاي محمود بانکي آقاي برديا فرزام فر0055173772رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت پردازش اطلاعات يگانه امروز(سهامي خاص)شرکت پردازش اطلاعات يگانه امروز(سهامي خاص)1811آقاي سيد محمد ساداتآقاي سيد محمد سادات1281743021عضو هیئت مدیرهموظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
آقاي محمد مهدي حقوقي