مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/25 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/04/12 لغایت تاریخ 1396/06/09  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
1111-330-1301551-2حکمتميدان منيريه
 
امضا کنندگان: [Hasan Amiri Henzaki [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد