مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت دشت مرغاب - نماد: غدشت
موضوع:تداوم تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
پیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1399/01/18 به استحضار می رساند علی رغم پیگیری های انجام شده (مکاتبات پیوست) ابهامات موجود
در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است.
لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 1 ماهه دیگر (تا تاریخ 1399/03/31 ) تمدید می گردد.