مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:عدم همخواني تعداد سهام سهامداران و همچنين تاريخ تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1398/08/28در توضيحات اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش قطعه سازي کمند - نماد: فکمند(خکمند)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 درمحل  مشهد شهرک صنعتي ماشين سازي و فن اوري هاي برتر خ کوشش يک شماره 309   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشکان کشاورزي2298000.3 %
محمد مهدي کلاتياني6128000.8 %
امير صفري يزد14554001.9 %
نازيلا صفري يزد15320002 %
يکتا صفري15320002 %
سايرين22980003 %
راضيه کلاتياني38300005 %
محمد صفري يزد766000010 %
فتاح صفري5745000075 %
جمع76600000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فتاح صفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  راضيه کلاتياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نازيلا صفري يزد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صفري يزد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فتاح صفريحقیقی0943240875اصلی
محمد صفري يزدحقیقی0939187914اصلی
راضيه کلاتيانيحقیقی0943248175اصلی
امير صفري يزدحقیقی0941608603اصلی
محمدمهدي کلاتيانيحقیقی0938316354اصلی