مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فرآورده هاي نسوز ايران - نماد: کفرا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/02  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/06/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صدر تامينشرکت سرمايه گذاري صدر تامين149634سعيد لقمانيسعيد لقماني1286654467نایب رئیس هیئت مدیرهموظفمهندسي متالوژي
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينشرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960علي تدينعلي تدين0046512871رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي معدن
شرکت صنعتي معدني املاح ايرانشرکت صنعتي معدني املاح ايران52267ايرج رخصتيايرج رخصتي4620476455عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت صنايع مس شهيد باهنرشرکت صنايع مس شهيد باهنر48968فضل اله سبحاني فضل اله سبحاني 1817885049عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد بازرگاني بين الملل
صنايع خاک چيني ايرانصنايع خاک چيني ايران4662سيد هوشنگ قادريان هادي اسپندياري محلاتي 0041593863عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري