مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
بازگشت به نامه شماره 606777 مورخ 1398/11/16 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه توضيحات در خصوص افشاي اطلاعات با اهميت-راه اندازي پلنت B به استحضار می رساند با سلام واحترام-فايل پيوست را ملاحظه بفرمائيد.