مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز - نماد: اعتلا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 درمحل  تهران-ابتداي جاده ساوه- خيابان شهيد يادگار- شرکت داروسازي توليد دارو- سالن کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي130600 %
شرکت گروه صنايع شفافارمد10810960418.02 %
شرکت سرمايه گذاري البرز35556012559.26 %
جمع46368278977.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر برندگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابراهيم آيت اللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري البرز11168اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک182565اصلیاحمد درخشنده1229454152رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد بانکداري
البرز دارو2455اصلیحسين جواهري0073662968عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
گروه دارويي سبحان25673اصلیسيد محمد ابراهيم آيت الهي0078103355عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
سبحان دارو198433اصلیعليرضا روغنيان1285066091نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد علوم اقتصادي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۵,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۴۲,۲۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴۲,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۲,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۲۷,۵۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲۷,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۷,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,444 به صورت ناخالص
سایر موارد: