مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران - نماد: وايرا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-271 مورخ 1400/12/24  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/02/04  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 880,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,200,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1320000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1401/03/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد