مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم تحويل کارخانه تا تعيين تکليف پرونده مالکيت به استحضار می رساند با توجه به نظر مساعد استاندار محترم اصفهان و دستور وزير محترم صمت و معاونين محترم ايشان مبني بر تحويل کارخانه ها ، هيئت مديره منتظر ابلاغ هيئت حمايت از صنايع مي باشد و
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.